LÃNH ĐẠO NHÀ XUẤT BẢN:

Giám đốc: TS.GVC. Trần Thanh Điện
- Phụ trách chung đơn vị.
- Phụ trách công tác nhân sự, tài chính.
- Làm Trưởng Ban biên tập.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo Luật xuất bản.
Điện thoại: (0292) 3830307; Di động: 0918 367 579; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
- Chỉ đạo việc tổ chức biên tập bản thảo; đọc và ký duyệt bản thảo.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo Luật xuất bản.
Điện thoại: (0292) 3872099; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Kim Quyên
- Giúp Giám đốc theo dõi hoạt động của các Tổ.
- Phụ trách kế hoạch xuất bản, lưu chiểu, phát hành.
- Kiêm nhiệm kế toán đơn vị.
-
Hỗ trợ công tác đoàn thể.
- Thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền và phân công của Giám đốc.
Điện thoại: (0292) 3839982; Di động: 0917 179 808; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC TỔ TRỰC THUỘC:
1. VĂN PHÒNG

Điện thoại: (0292) 3839981
- Trần Thanh Điện
  + Giám đốc
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3830307
- Nguyễn Thị Kim Quyên
  + Phó Giám đốc, phụ trách Kế toán
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3839982
- Trần Thị Ngọc Tuyết
  + Phụ trách văn thư
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3839981

2. BAN BIÊN TẬP
Biên tập viên cơ hữu:
- Lê Duy Anh
  + Biên tập viên nội dung và kỹ thuật (trực tiếp nhận bản thảo)
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  + Điện thoại: (0292) 3839981 hoặc (0292) 3655009
- Trần Lê Hạnh Nguyên
  + Biên tập viên nội dung
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
- Trần Minh Thư
  + Biên tập viên nội dung
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
- Đặng Thanh Liêm
  + Biên tập viên kỹ thuật
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
- Đỗ Văn Thọ
  + Biên tập viên kỹ thuật, thiết kế bìa
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3734333
Biên tập viên cộng tác:
- Nguyễn Bạch Đan
  + Biên tập viên nội dung
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3872157
  + Đơn vị công tác: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ
- Võ Ngọc Kiều Trinh
  + Biên tập viên nội dung
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3872157
  + Đơn vị công tác: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ
- Thái Nhựt Thanh
  + Biên tập viên kỹ thuật
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3872157
  + Đơn vị công tác: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982