LÃNH ĐẠO NHÀ XUẤT BẢN:

Giám đốc: Trần Thanh Điện
- Phụ trách chung đơn vị.
- Phụ trách công tác nhân sự, tài chính.
- Làm Trưởng Ban biên tập.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo Luật xuất bản.
Điện thoại: (0292) 3830307; Di động: 0918 367 579; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng biên tập: Nguyễn Thanh Phương
- Chỉ đạo việc tổ chức biên tập bản thảo; đọc và ký duyệt bản thảo.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo Luật xuất bản.
Điện thoại: (0292) 3872099; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Quyên
- Giúp Giám đốc theo dõi hoạt động của các Tổ.
- Phụ trách kế hoạch xuất bản, lưu chiểu, phát hành.
- Kiêm nhiệm kế toán đơn vị.
-
Hỗ trợ công tác đoàn thể.
- Thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền và phân công của Giám đốc.
Điện thoại: (0292) 3839982; Di động: 0917 179 808; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC TỔ TRỰC THUỘC:
1. Tổ Văn phòng

Điện thoại: (0292) 3839981
- Nguyễn Thị Kim Quyên, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng kiêm Kế toán đơn vị; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Trần Thị Ngọc Tuyết, Phụ trách văn thư; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Ban Biên tập
Điện thoại: (0292) 3655009
- Trần Lê Hạnh Nguyên, Biên tập viên nội dung; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Đặng Thanh Liêm, Biên tập viên kỹ thuật; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Tổ in
Điện thoại: (0292) 3734333
- Dương Quang Lâm, Tổ phó, Kỹ thuật kiêm Vận hành hệ thống máy in và hoàn thiện xuất bản phẩm; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Đỗ Văn Thọ, Kỹ thuật viên Thiết kế bìa xuất bản phẩm và hỗ trợ hoạt động in; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982