(Mô hình cơ cấu tổ chức Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ)

 

Ban Giám đốc và Tổng biên tập:

 

Giám đốc: PGS.TS. Bùi Văn Trịnh

Phụ trách chung. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch xuất bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm và mọi hoạt động của Nhà Xuất bản.

 

Phó Giám đốc: Lã Hữu Châu

Hỗ trợ giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch xuất bản của Nhà Xuất bản. Phụ trách trực tiếp cơ sở in - ĐHCT.

 

Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phụ trách trực tiếp Ban Biên tập. Giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch xuất bản. Tổ chức bản thảo, tổ chức biên tập bản thảo. Đọc duyệt bản thảo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm của Nhà Xuất bản.

Các tổ trực thuộc:

- Tổ Văn phòng

- Ban Biên tập

- Tổ in

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982