Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ thành lập theo Giấy phép số 644/GP-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 4413/QĐ-ĐHCT ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ (sau đây gọi là Nhà xuất bản) là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo quy định của Luật xuất bản và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có tài khoản ngân hàng và con dấu riêng, có quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh..
- Tên tiếng Anh: Can Tho University Publishing House.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:
Đối tượng phục vụ chủ yếu của Nhà xuất bản là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu, quản lý, giảng viên của Trường ĐHCT, đồng bào các dân tộc thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.

XUẤT BẢN PHẨM CHỦ YẾU:
- Sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính trị, văn hoá, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.
- Giáo trình, sách, sách tham khảo/chuyên khảo, kỷ yếu, công trình nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu tham khảo thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, kinh tế ... phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu của giảng viên, các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.
- Từ điển dùng cho các chuyên ngành đào tạo của các trường đại học, cao đẳng.
- Sách tham khảo của học sinh các bậc phổ thông.
- Sách, tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài làm tài liệu tham khảo.
- Tài liệu giảng dạy và các tài liệu khác bằng tiếng dân tộc cho đồng bào vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
- Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982