Nhà xuất bản Đại học Cần thơ thành lập theo Giấy phép số 644/GP-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông và Quyết định số 4413/QĐ-ĐHCT ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. 

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH:

- Nhà xuất bản Đại học Cần thơ (NXB.ĐHCT) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Luật xuất bản.

- Góp phần hoàn thiện công tác xuất bản đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Nâng cao năng lực cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên và sinh viên học sinh các trường cao đẳng, đại học trong vùng.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:

- Xuất bản các tài liệu thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước.

- Xuất bản và phát hành các ấn phẩm về khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý kinh tế cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài trường.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:

- Các cơ quan ban ngành của Đảng và Chính phủ trong việc phổ biến các chủ trương chính sách.

- Đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nghiên cứu của các viện, trường và cơ sở khoa học công nghệ ở ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

- Học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên các cơ sở đào tạo và nghiên cứu tại ĐBSCL và cả nước.

- Các đối tượng dân tộc khác: Khmer, Chăm,…

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

    Chức năng:

- Tổ chức, quản lý, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm về khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn cũng như các ấn phẩm về công tác quản lý, thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước có nhu cầu.

- NXB.ĐHCT là đơn vị sự nghiệp hoạt động có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản ngân hàng và con dấu riêng, có quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Nhiệm vụ:

- Tổ chức lập kế hoạch xuất bản hàng năm, trung hạn và ngắn hạn trình Ban Giám Hiệu trường và Bộ Thông tin - Truyền thông.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực khoa học và các chủ trương chính sách khác cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản giáo trình, sách, sách chuyên khảo, kỷ yếu các loại, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu tham khảo về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh...ngắn hạn, trung hạn và hàng năm.

- Tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và cấp quyết định xuất bản các lĩnh vực:

    + Giáo trình, sách, sách chuyên khảo, kỷ yếu, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu tham khảo về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh cho các bậc đào tạo từ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học;

    + Sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các nhà quản lý trong cả nước;   

    + Các công trình nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

- Xuất bản tài liệu, sách thuộc các lĩnh vực khoa học dịch từ tiếng nước ngoài làm tài kiệu tham khảo.

- Phối hợp với Ủy Ban Dân tộc và Tôn giáo và các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và cấp quyết định xuất bản tài liệu giảng dạy và các tài liệu khác bằng tiếng Khmer cho đồng bào dân tộc vùng ĐBSCL.

- Xuất bản các ấn phẩm khác như: bưu thiếp, tranh ảnh, lịch các loại, catalog, mẫu chứng chỉ, mẫu chứng từ,... cho nhu cầu xã hội.

- Đảm bảo quyền sở hữu tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều 14 và điều 15 của Luật xuất bản.

- Công tác xuất bản theo trình tự được quy định tại các điều 18 đến 28 của Luật xuất bản.

- Việc in ấn và quảng cáo theo điều 29 của Luật xuất bản.

- Việc phát hành xuất bản phẩm theo điều 37 đến 43 của Luật xuất bản.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982