- Tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và cấp quyết định xuất bản giáo trình, sách, sách chuyên khảo, kỷ yếu, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu tham khảo về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh cho các bậc đào tạo từ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Hợp đồng liên kết xuất bản và cấp quyết định xuất bản cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.
- Triển khai các loại hình xuất bản: sách, báo, tạp chí, ấn phẩm điện tử, băng đĩa, dịch thuật tài liệu nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.
- Xuất bản các ấn phẩm như: bưu thiếp, tranh ảnh, lịch các loại, catalog, mẫu chứng chỉ, mẫu chứng từ,... phục vụ cho nhu cầu xã hội.
- Tổ chức in ấn các loại ấn phẩm cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.
- Thực hiện dịch vụ in ấn luận văn, luận án,... cho sinh viên/học viên.
- Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến xuất bản và in theo qui định của Pháp luật.

 

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982